Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kip-new/templates/szablon/index.php on line 1
Centrum Psychoterapii Pozytywnej

male materialy

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Group 16

Psychoterapia Pozytywna integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest niezwykłym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu, jej twórcą był Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010).

Positive Psychotherapy integrates psychodynamic and cognitive-behavioral therapy, and at the same time refers to the humanistic and transcultural concept of man. It is an extraordinary combination of the wisdom of the East and the West, its creator was Positive Psychotherapy was prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010).

Kurs organizowany jest przez Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej działające w ramach Katowickiego Instytutu Psychoterapii,i przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

The course is organized by the Katowice Center for Positive Psychotherapy operating as part of the Katowice Institute of Psychotherapy, and in cooperation with the Academy of Psychotherapy in Wiesbaden (Germany), under the patronage of the World Association of Positive Psychotherapy.

Psychoterapia pozytywna jest szeroko rozpoznawana przez główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii, równocześnie jest funkcjonuje w ramach:

 • Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 • Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 • Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Positive psychotherapy is widely recognized by the main global and European organizations associating schools of psychotherapy, at the same time it operates within the framework of:

 •  International Federation of Psychotherapy (IFP)
 •  World Council for Psychotherapy (WCP)
 •  European Association for Psychotherapy (EAP)

At the same time, she has the qualifications of the European Wide Accrediting Organization (EWAO) and is accredited under the World Certificate of Psychotherapy.

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i lekarzy, specjalistów sektora medycznego i pomocy psychologicznej, którzy chcą poznać specyfikę pracy terapeutycznej w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (konieczne jest ukończenie minimum 400h z zakresu psychologii w ramach
ukończonego kierunku studiów).

Dwa dni każdego modułu teoretycznego będą prowadzone w języku polskim, jeden dzień każdego modułu w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Moduł Self- będzie prowadzony w języku polskim.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, tłumaczone na język polski. Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikacyjnym – uczestnicy spełniający kryteria WAAP (Overview – World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (positum.org))uzyskują tytuł Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej i mają możliwość kontynuowania ścieżki na poziomie Mistrzowskim aby uzyskać certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w całości szkolenia na poziomie konsultanta przez osoby, nie mające wykształcenia medycznego, pedagogicznego czy psychologicznego. W takim przypadku uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez WAPP.

For whom

The course is intended for psychologists, educators, psychotherapists and doctors, specialists in the medical sector and psychological help who want to learn the specificity of therapeutic work in the Transcultural Positive Psychotherapy (it is necessary to complete a minimum of 400 hours in the field of psychology within the framework of completed field of study).

Two days of each theoretical module will be conducted in Polish, one day of each module in English with translation into Polish.

Self- module will be conducted in Polish.

The training will be conducted in English and translated into Polish. The training will end with a certification exam - participants who meet the WAAP criteria (Overview - World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (positum.org)) obtain the title of Consultant of Positive Psychotherapy and have the opportunity to continue the path at the Master level to obtain a certificate of Positive Psychotherapist.

It is possible to participate in the entire training at the consultant level by people who do not have medical, pedagogical or psychological education. In this case, participants will receive a WAPP certificate of attendance.

Forma zajęć

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, które obejmują:

 • 4 MODUŁY TEORETYCZNE
 • 1 MODUŁ SELF
 • INDYWIDULANE STUDIOWANIE LITERATURY
 • EGZAMIN KOŃCOWY

120h - Seminaria (teoria, praktyka, interaktywne sposoby uczenia, superwizja)

30h – SELF DISCOVERY- doświadczenia własne

20h - Literatura

30h - Przygotowanie do egzaminu

 

Form of classes

The course covers 200 teaching hours.

The course includes 5 sessions, which include:

4 THEORETICAL MODULES

1 SELF MODULE

PERSONAL STUDY OF LITERATURE

FINAL EXAM

120h - Seminars (theory, practice, interactive learning methods, supervision)

30h - SELF DISCOVERY- own experiences

20h - Literature

30h - Preparation for the exam

Terminy IV edycja - trwa nabór 

 • 25-27.10.2024
 • 13-15.12.2024
 • 10-12.01.2025
 • 28-30.03.2025
 • 09-11.05.2025

Terminy III edycja

 • 2-4.06.2023
 • 20-22.10.2023
 • 19-21.01.2024
 • 19-21.04.2024
 • 7-9.06.2024

Terminy II edycja:

 • 02-04.09.2022 
 • 02-04.12.2022 
 • 10-12.03.2023 
 • 26-28.05.2023
 • 22-24.09.2023

 

Tematy zjazdów:

 • I MODUŁ Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; konflikt aktualny; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym. (30h dydaktycznych).
 • II MODUŁ – Konflikt podstawowy i koncepty rodzinne. Pozytywne rozwiązanie konfliktu - podstawowe potencjalności; istniejące konflikty; teoria mikrotraumy i treść konfliktu; czterowymiarowy model przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków. Systemowe narzędzia pracy (DAI, 4 typy reakcji na konflikt, 4 wymiary modelowania). (30h dydaktycznych)
 • III MODUŁ- Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji; pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; integracja metod pracy, superwizja i studium przypadków. (30h dydaktycznych)
 • IV MODUŁ - Self discovery (30 h)
 • V MODUŁ – Relacja TERAPEUTYCZNA – pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; wzmocnienie; werbalizacja; rozszerzanie celów; wymiar etyczny pracy obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i analiza przypadków. (30h dydaktycznych)
 • EGZAMIN KOŃCOWY.
  Egzamin certyfikujący składający się z części pisemnej (praca lub prezentacja) i ustnej.
  (zestaw zagadnień omawianych w trakcie zajęć)

 

Convention topics:

 • I MODULE  Introduction to positive psychotherapy - definition; three rules; positive vision of man; a transcultural approach; therapeutic approaches; current conflict; key conflict; equilibrium model; four areas of conflict response; macrotraumas; beginnings of positive psychotherapy in practice and personal experience. (30 teaching hours).
 • II MODULE  - Basic conflict and family concepts. Positive conflict resolution - basic potentialities; existing conflicts; microtrauma theory and conflict content; four-dimensional model of past examples; deficits; five stages in conflict resolution; supervision, case studies. System work tools (DAI, 4 types of conflict response, 4 dimensions of modeling). (30 teaching hours)
 • III MODULE - Applications of positive psychotherapy - diagnostic dimensions in positive psychotherapy; therapy planning; first interview; five stages of psychotherapy / consultation; five session steps; self-help and education; integration of work methods, supervision and case studies. (30 teaching hours)
 • IV MODULE - Self discovery (30 h)
 • V MODULE  - THERAPEUTIC relationship - positive consultant-client relationship, cultural values; application of the story; five stages of treatment and consultation; observation; inventory; reinforcement; verbalization; expanding goals; ethical dimension of work areas of therapeutic responsibility; supervision and case studies. (30 teaching hours)
 • FINAL EXAM.

Certification exam consisting of a written part (work or presentation) and an oral part.

(a set of issues discussed during the course)

Koszt udziału w szkolenia: 6200 zł
Cena jednego zjazdu: 1300 zł

The cost of participation in the training: PLN 6200

Price of one exit: PLN 1300

Prowadzący: 

WhatsApp Image 2021 10 13 at 09.31.58 2

Katarzyna Marquardt - certyfikowany psychoterapueta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

certified psychotherapist and trainer of Transcultural Positive Psychotherapy.

Polina Meshkova

Polina Efremova - psycholog; certyfikowany psychoterapeuta,
superwizor i międzynarodowy trener Psychoterapii Pozytywnej i
Transkulturowej (WAPP). (Turcja)

psychologist; certified psychotherapist,

supervisor and international trainer of Positive Psychotherapy i

Transcultural (WAPP). (Turkey)

Obraz zawierający osoba, mężczyzna, kostium, odzież

Opis wygenerowany automatycznie

Etion Paruca – konsultant, ekspert i Trener psychospołeczny/MGS i
superwizor w Albanii i Kosowie, ekspert pracy z dziećmi, młodzieżąi dorosłymi w okresie pokonfliktowym, migracyjnym, pomigracyjnym, sytuacji repatriacji, dyskryminacji, wyzysku i przemocy. (Albania – Niemcy).

consultant, expert and Psychosocial Trainer / MGS i

Supervisor in Albania and Kosovo, expert in working with children, youth and adults in the post-conflict, migration and post-migration period, as well as in the situation of repatriation, discrimination, exploitation and violence. (Albania - Germany).

Zrzut ekranu 2022 06 28 o 13.41.40

Natalia Khanetska - psycholog, psycholog; certyfikowany
psychoterapeuta, superwizor i międzynarodowy trener Psychoterapii
Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP) (Ukraina).

- psychologist, psychologist; certificated

psychotherapist, supervisor and international psychotherapy trainer

Positive and Transcultural (WAPP) (Ukraine).

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Raluca Ursica – pycholog, psychoterapeuta, superwizor
międzynarodowy trener Psychoterapii Pozytywnej i
Transkulturowej (WAPP) (Londyn- Rumunia)

- a pychologist, psychotherapist, supervisor

international trainer of Positive Psychotherapy i

Transcultural (WAPP) (London- Romania)

obraz_2022-06-28_192702407-photoaidcom-greyscale.png

Bogusława Piasecka Dr n. hum., psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i aplikantka superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Zespole Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

 

Dr. n. Hum., Psychologist, certified psychotherapist and trainee supervisor of the Polish Psychological Association. Assistant professor at the Institute of Applied Psychology of the Jagiellonian University. Works in the Family Therapy Team at the Therapy Center in Krakow.

 

Gościnnie wybrane zajęcia poprowadzą międzynarodowi wykładowcy.

Guest lecturers will be led by international lecturers.

Zgłoszenia: 

Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@k-i-p.pl lub szkolenia@k-i-p.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna po kliknięciu tutaj!. Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.

Submissions:

Your application will be accepted after sending the completed application form to the following e-mail address: biuro@k-i-p.pl or szkolenia@k-i-p.pl

The application survey is available by clicking here !. Please attach a scanned document confirming your graduation.

We would like to kindly inform you that the number of available places is limited and the date of payment decides about admission to the course.